به نام خدای دانه های انار 

 از خبرهای کارآفرینی آگاه باشیم  

 

و برای دیگران هم منتشر کنیم ...

 

    

 

     

 

فرصت های جدید کارآفرینی در زمینه نرم افزارهای آموزشی اپل
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
اپل با معرفی نرم افزار جدید خود،‌فرصت های جدید کارآفرینی در زمینه نرم افزارهای آموزشی مناسب برای کودکان را معرفی می کند