کد : 12833      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين    آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
تعداد بازدید : 4016
آیین نامه شرکت در فرا بازار

 

 

  

 

 

 

 

در فرابازارهای دانش آموزی کآشف می توانید

 

 مهارتهای مورد نیاز برای شروع کارآفرینی و کسب و کار 

 

را در کنار پدر و مادر و در محیطی جذاب و واقعی تجربه کنید ... 

 

 


 

 

 

     

 

   

 

        

 
 

 

آیین نامه فرابازار

 

هدف از برگزاری فرابازار دانش آموزی

هدف اصلی  از برگزاری این رویداد توسعه و تقویت روحیه کارآفرینی و رشد خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در محیطی مناسب و مطمئن جهت آشنا کردن  آنها با مهارت های فردی، اجتماعی و اقتصادی مثل: مذاکره و متقاعدسازی ،اعتمادبنفس، تولید، فروش و بازاریابی، ابتکار عمل، ریسک پذیری، استقلال طلبی  که از ویژگی های اصلی کارآفرینان میباشد.

 

شرکت کنندگان در طرح

شرکت کنندگان در "فرابازار دانش آموزی کآشف" همه ی دانش آموزان دوره های دبستان و اول و دوم متوسطه، به عنوان عرضه کنندگان محصولات دانش آموزی و سایر دانش آموزان، خانواده ها و شهروندان، به عنوان خریداران می باشند.

 

فرآیند کلی ثبت نام در فرابازار

1-     ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  bazar.kaashef.ir  و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ي فراﺑﺎزار .

2-      روي ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

3-       ﻟﻄﻔﺎ اﺑﺘﺪا فراﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

4-     آﻧﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﯿﺰ  ﺑﺎﺷﯿﺪ( آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارﯾﺪ، ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮد را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﻨﺎر دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ).

5-     ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .

6-     آﻧﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ - ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ / ارﯾﮑﻪ ﺧﻮد - را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

7-     ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ، ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ  ارﺟﺎع داده ﺷﻮﯾﺪ.  

8-     ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ در فراﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9-       آﻧﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ (ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﮑﺮده اﯾﺪ) و ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ از ﻃﺮف ﮐﺂﺷﻒ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.   

10-    ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺂﺷﻒ ﺷﻤﺎ و رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﮏ / اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .

11-    ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ فراﺑﺎزار، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ فرم های فرابازار از جمله ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ، بیمه نامه،صورتحساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی ﺧﻮد را - ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ - ﺑﺮاي روز فراﺑﺎزار ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  

12-  ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از فراﺑﺎزار ﻫﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در فراﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر از ﺳﺎﯾﺖ  ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .


 

اقدامات پیش از شرکت در فرابازار:

هر دانش آموز باید:

1. یک هفته پیش از برگزاری به سایت کآشف مراجعه کرده و تمامی فرم های فرابازار از جمله جواز کسب،بیمه نامه،فرم محاسبه سود و زیان و اظهارنامه ی مالیاتی را دریافت کند و حتما در روز برگزاری همراه خود داشته باشد.

 

2. یا از پس انداز شخصی خودش برای تهیه محصول استفاده نماید و یا  درخواستی مبنی بر اخذ وام را مطابق فرمت ارائه شده از سوی کآشف، به پدر و مادر خود ارائه نماید و سرمایه مورد نیاز برای تهیه محصولات خود را به صورت وام دریافت نماید  

3. در قبال دریافت وام، تعهد نامه ای مطابق با فرمت ارائه شده از سوی کآشف، مبنی بر بازگشت اصل و سود وام تهیه نماید و از یکی از اقوام بخواد تا تعهد نامه او را ضمانت نماید .

4. با کمک پدر و مادر کالا یا کالاهای   مورد نظر خود را تولید و یا  از بازار  تامین نماید.

5. یک ویدئوی حداکثر یک دقیقه ای برای تبلیغ محصول خود تهیه نماید و در اختیار کآشف قرار دهد تا در کانال کآشف اطلاع رسانی شود.

6. قبل از فرابازار، نسبت به افتتاح حساب در "کانون جوانه های بانک ملی" اقدام نماید. در صورت عدم افتتاح حساب، امکان استفاده از POS (دستگاه کارتخوان) میسر نمی باشد.

7. در کارگاهی که جهت آشنایی دانش آموزان با فرآیند جمعه بازار برگزار میشود شرکت نماید.

 

شرایط عمومی برگزاری

1.   ساعت پذیرش ۱۵ الی ۱۵:۳۰ بعدظهر می باشد و آماده سازی غرفه ها باید تا ساعت ۴ بعدظهر به پایان برسد.

2.  به ازای هر بلیط تهیه شده، یک میز به دانش آموز تعلق میگیرد و تنها می تواند یک همکار دانش آموز دیگر داشته باشد.

4 .شرکت کنندگان حتما باید تمامی فرم های فرابازار از جمله جواز کسب،بیمه نامه،فرم محاسبه سود و زیان و اظهارنامه ی مالیاتی را همراه خود داشته باشند؛ در غیر اینصورت از فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد.

5. مسئولیت تزئینات و تبلیغات بر عهده خود دانش آموز است و استفاده از نماد کآشف، رنگ آبی فیروزه ای و انار در تزئینات غرفه سبب کسب امتیاز بیشتر در مسابقه ناردونه می شود.

6. محصولات میتواند از دست ساخته های خود دانش آموز یا والدین و یا آشنایان باشد، همچنین جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی عرضه ی  کالاهای ایرانی و یا محصولات شهرهای مختلف ایران دارای امتیاز ویژه میباشد.

7.  در طول مدت برگزاری فرابازار، عملکرد شما توسط منتور ها ارزیابی شده و راهنمایی های لازم جهت هر چه بهتر برگزار شدن فرابازار، توسط ایشان ارائه می شود.

8.  در انتهای فرابازار، دانش آموزان باید نسبت به تکمیل فرم اظهار نامه فروش و مالیات و پرداخت مالیات (3% میزان فروش) اقدام نماید.

9. قبل از روز فرابازار راهنمایی والدین بسیار به جا و ستودنی اما موقع فروش والدین  فرزندان خود را راحت بگذارند تا از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و مهارتهای خود را افزایش دهند.

 

مسابقات 

1.  مسابقه ناردونه: هر یک از شایستگی های کارآفرینانه که توسط منتور ها مورد ارزیابی قرار میگیرد (شناسایی فرصت، خلاقیت، تبلیغات، تعامل، کار گروهی) با یک دانه انار مشخص می شود، هر دانش آموز که بتواند همه ی دانه های انار را کسب کند، موفق به دریافت جایزه می شود.

2.  مسابقه قاب فیروزه ای: پس از پایان جمعه بازار، به مدت دو روز فرصت دارید تا عکس های خلاقانه خود با محوریت جمعه بازار دانش آموزی کآشف و یا با فریم اینستاگرام کآشف(که در محل برگزاری موجود می باشد) را به آیدی @kaashef bazarارسال کنید. برندگان مسابقه افرادی هستند که بیشترین تعداد لایک را در صفحه اینستاگرام کآشف و بیشترین بازدید را در کانال کآشف داشته باشند. شرکت در این مسابقه باعث کسب امتیاز در "لیگ جمعه بازار" می شود.

3.  مسابقه قلم برتر: در روز جمعه بازار، یک جمله ناتمام در اختیار شما گذاشته می شود که با تکمیل آن در مسابقه شرکت می کنید. نفرات برتر، با نظر مسئول اجرایی مسابقه انتخاب می شوند. شرکت در مسابقه این مسابقه، باعث کسب امتیاز در "لیگ جمعه بازار" می شود.

4. لیگ فرابازار: شرکت در فرابازار و مسابقات آن، باعث کسب امتیازاتی می شود، که با توجه به آن رتبه بندی می شوید. در پایان سال 96 و در جشن تولد یک سالگی فرابازار، به نفرات برتر، جوایز نفیسی اهدا می شود.
شرح امتیازات، آیین نامه و رتبه بندی خود در لیگ را میتوانید از bazar.kaashef.ir دنبال کنید.

 

موارد انضباطی

1. والدین باید توجه داشته باشند که مسئولیت فرزنداشان در روز برگزاری به عهده ی خود والدین میباشد و در عین اینکه نباید در امر فروش فرزندشان دخالتی داشته باشند ولی باید در محل حضور داشته و مواظب فرزند خود باشند.

 2. هر دانش آموز باید در پایان فرابازار و قبل از شروع مراسم اختتامیه، میز خود را مرتب کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت از شرکت در مسابقه و فرابازار های بعدی محروم می شود

3. دانش آموز تنها اجازه دارد از کمک یک دانش آموز دیگر به عنوان همکار، بهره گیرد. حضور هر فردی به جز دانش آموز در غرفه ها جهت همکاری، باعث حذف آن دانش آموز از مسابقه می شود.نظر شما :
captcha